Betingelser

Tilbud er kun gældende mod omgående svar (højst 4 uger), og ved ordre på større eller mindre kvanta end tilbudt forbeholder sælger sig ret til ændringer i pris og leveringstid. Accepteret tilbud bekræftes ved udstedelse af ordrebekræftelse. Ordre fra kunden er kun bindende for sælger efter udstedelse af en skriftlig ordrebekræftelse og kun på de betingelser, der er angivet i ordrebekræftelsen. Enhver ordre udføres på grundlag af følgende: 

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER – november 2013

Force majeure:

Force majeure, strejke eller lockout i ind- eller udland, ildsvåde, større maskinskade, manglende drivkraft, krig eller krigslignende tilstand i ind- eller udland, udeblivelse eller forsinkelse af tilførsel af værktøjer, råstoffer eller halvfabrikata eller tilsvarende leveringsvanskeligheder berettiger sælger til efter sælgers skøn, enten helt eller delvist at annullere ordren eller udskyde leveringen. Materialer og varer, som sælger ved indtræden af begivenheder som overfor nævnt måtte ligge inde med, forbeholder sælger sig ret til at anvende til hel eller delvis opfyldelse af indeværende ordrer efter sælgers bedste skøn. Skulle kroneværdien ændres, eller skulle en begivenhed, som ovennævnte blot bevirke, at opfyldelse af sælgers leveringsforpligtelser for sælger fordyres, er sælger dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt køberen erklærer at ville skadeløsholde sælger ved betaling af den af sælger beregnede merpris. 

Kvantum:

Ret til levering af indtil 10 % mere eller mindre forbeholdes. Kvantum under 5.000 produktionsmeter dog +/- 25 % 

Kvalitet:

Købte produkters egnethed til købers formål må afgøres af køber og er uden ansvar for sælger. Ved sælgers angivelse af udgangstykkelse på anvendte råvarer må der påregnes en tolerance på +/- 10 %. 

Leveringsfrist:

Sælger er ikke forpligtet til at erstatte tab som følge af eventuel overskreden leveringsfrist og evt. overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til at annullere ordren. Når aftagelsesfristen er udløbet, vil varerne blive debiteret og derefter afsendt med passende varsel. For specielt fremstillede emballager kan der eventuelt træffes aftale om længere oplagring mod debitering af varernes værdi ved den normale frists udløb samt påløbende lagerleje. I så fald fralægger sælger sig ansvaret for følgerne af en eventuel kvalitetsforringelse under den længere oplagring. 

Forsendelse:

Når andet ikke udtrykkeligt er aftalt, gælder de i sælgers tilbud og ordrebekræftelser anførte priser ab fabrik. Forsendelsesmåden vælges, når ordren ikke angiver den, efter bedste skøn og uden ansvar for eventuelle fragt differencer. Ingen forsikring tegnes af sælger, medmindre der foreligger skriftlig aftale herom. 

Betaling:

Såfremt købers betalingsevne efter sælgers skøn forringes efter ordrens afgivelse, er sælger berettiget til, som betingelse for dennes udførelse, at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse af et efter sælgers mening rimeligt beløb. 

Ejendomsforbehold:

Sælger bevarer ejendomsretten til det solgte indtil fuld og endelig betaling er erlagt. 

Værktøjer:

Værktøjer (herunder klicheer m.v.) der debiteres kunden, direkte eller indirekte, tilhører kunden. Værktøjer udleveres på anfordring, dersom kunden ikke er sælger noget skyldig. Sælger har pligt til at opbevare værktøjer i en periode på 24 måneder at regne fra sidste tidspunkt, hvor sælger bearbejdede bestillinger fra køber. Fra dette tidspunkt kan sælger afvise at opbevare værktøjerne eller fordre sig vederlag herfor. Såfremt kunden ikke senest 24 måneder efter det tidspunkt, hvor sælger bearbejdede bestillinger for køber, har afhentet værktøjet, overgår ejendomsretten til sælger, med mindre der forinden dette tidspunkt er indgået særskilt aftale om værktøjets opbevaring samt betaling herfor. I tilfælde af betalingsmisligholdelse fra kundens side er sælger til enhver tid berettiget til at søge sig fyldestgjort i værktøjet. 

Reklamationer:

Eventuelle reklamationer må for at være gyldige fremsættes skriftligt senest 8 dage efter varernes modtagelse, og køber må ikke disponere over det reklamerede parti eller dele deraf. Varer med fabrikations- eller materialefejl ombyttes eller repareres inden for en rimelig frist, og der ydes ikke erstatning herud over. Tab som følge af driftsstandsninger opstået hos køber eller aftagere til produkter, hvori sælgers leverancer indgår, erstattes ikke. Reklamationer som følge af transportskader må dog, for at være gyldige, fremsættes omgående ved varens modtagelse til såvel transportselskabet som til sælger, så ansvar for beskadigelsen straks kan placeres. 

Produktansvar:

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Sælger er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. 

Lovvalg:

Alle tvister i henhold til nærværende aftale behandles efter dansk ret, og retssag skal i tilfælde af manglende enighed mellem parterne anlægges ved Retten i Herning.